Arbejdsgruppen

Generalforsamlingen 2021 vedtog, at bestyrelsen skal udarbejde konkrete planer for etablering af elevatorer. Beboere, som gerne vil bidrage til at finde den bedste løsning, inviteres til at deltage i arbejdsgruppen. Send en interessetilkendegivelse til foreningens E-mailadresse havnevej1836@gmail.com

Arbejdsgruppen består pt. af seks beboerrepræsentanter, to bestyrelsesrepræsentanter og ejendomsfunktionæren.

Gruppen holdt sit første møde den 15. november 2021. Næste møde 9. februar 2022.

Gruppen har deltaget i besøg fra de forskellige leverandører og besigtiget to installationer i Roskilde.

Der er nu iværksat en forundersøgelse, jf. beslutning på generalforsamling 2022. Resultatet af denne blev præsenteret på et møde den 14. november 2022, hvor det blev besluttet:

 • Når det resterende materiale er modtaget fra MinElevator (dispensation for sikkerhedsgrube mv.), fremsendes resultaterne til ALTAN og HYDRO-CON mhp fornyet tilbud på totalløsning (dvs. inkl. sikkerhedsgrube mv.)
 • Der skal udarbejdes en kravspecifikation indeholdende krav til max.støj, hastighed, glasvæg, etableringstid.
 • Der søges rådgivning mhp vurdering af tilbud.
 • To-trinsløsningen (elevator først dernæst adgangsforhold for kørestol) fastholdes, men det skal undersøges,om adgang med kørestol via kælderen er en reel løsning.
 • Der informeres om status på tavlen i kælderen inkl. mulighed for at deltage i udflugt til KONE-elevator 11.januar 23.
 • Næste møde, når der foreligger noget konkret om vedtægtsændring.

Geoteknisk rapport

Sammendrag af resultater:
Fra terræn træffes der under 0,3m sandfyld, muld, ler og gytje. Fra 1,4m á 2,1m's dybde stærkt sætningsgivende aflejringer. Fra 4,4 m á 6,6m dybde kalkholdigt ler.

Referat 9. februar 2022

Referat af møde 9. februar 2022 i beboergruppen angående etablering af elevatorer.

Vi har nu haft besøg af repræsentanter fra tre firmaer. De kan overordnet karakteriseres ved

 • MinElevator: Baserer løsning på velkendte producenter som KONE, Thyssenkrupp
 • ALTAN: Baserer løsning på spansk familiefirma
 • HYDRO-CON: Har selv udviklet og producerer elevatorløsning

De tre firmaer repræsenterer så vidt vides de vigtigste udbydere i Danmark.

Vi har fået tilbud fra de to første firmaer. En elevator-lift (langsom) koster i runde tal hhv. 8 mio. kr og 10.5 mio kr, medens en elevatorløsning (hurtig) koster 12-13 mio. kr hhv. 10.5 mio. kr.

Alle var enige om, at vi vil anbefale en elevator-løsning (0,65 m/s) og ikke en langsom lift-løsning (0,15 m/s).

Beslutning om hvilken af de tre løsninger, der teknisk set er bedst, kræver assistance fra rådgivende ingeniør. Vi tager kontakt til Søren Mark Olesen (4074 2909), når det bliver relevant.

MinElevator anbefalede – og tilbyder – en forundersøgelse med henblik på en foreløbig myndighedsgodkendelse og en undersøgelse af eventuelle bygningstekniske udfordringer, især hvad angår etablering af en 1 meter dyb sikkerhedsgrube under hver elevator. Dette tilbydes for 81.250 kr. inkl. Moms.  

Resultatet vil kunne bruges uafhængig af den endelige leverandør, men vil blive fratrukket det endelige tilbud ved valg af MinElevator. Vi vil indstille til generalforsamlingen, at denne undersøgelse gennemføres hurtigst muligt.

ALTAN-repræsentanten har leveret to notater fra en advokat vedrørende finansieringsmodeller (vedlagt). Vi vil endvidere bede Vivi udarbejde forskellige løsningsmodeller (fælleslån, individuelle lån,..). Troels har udarbejdet et excel-ark, som kan anvendes til beregning af udgift for den enkelte lejlighed afhængig af finansieringsmodel og fordelingsnøgle (aktuelle fordelingstal eller fordelingstal, som afhænger af f.eks. valuar-vurdering. Vivi undersøger pt. om vi kan fravige fordelingstallene i enkeltsager som denne).

Der er sat to valuar-vurderinger i gang. Nybolig vil fremsende deres løsning om kort tid. EDC-valuaren besigtiger ejendommen fredag den 11. februar.

Med henblik at opnå størst mulig synlighed og information om projektet, skal alle tilbud gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en oversigt med sammenligning af de tre elevator-løsninger. Det skal endvidere fremgå, hvad beboergruppen anbefaler.

Vi vil tillige udarbejde et opslag i kælderen ved vaskeriet.

Referat 15. november

REFERAT

Begrundelse for etablering af elevatorer: Elevatorerne giver beboerne en mulighed for at blive i egen bolig længst mulig. En værdig alderdom.

Følgende emner blev diskuteret:

Finansiering

 1. Alternativ til fordelingstal baseret på etage og størrelse
 2. Værdistigning

Ad. 1

Elevatorgruppens udkast til krav:

 • En støjsvag løsning
 • Acceptabel (?) tidshorisont for etablering og selve etableringen
 • Acceptable (?) etableringsomkostninger
 • Acceptable (?) driftsomkostninger
 • Dørbredde/areal: skal kunne rumme en normal kørestol

Ad. 2

Ove Larsen fra firmaet ALTAN.dk har sammen med arbejdsgruppen besigtiget forholdene for etablering af elevatorer. ALTAN.dk har to løsninger, en hydraulisk (0,15 m/sek) og en tovbåren (<1,2 m/sek). Løsningerne er lige dyre også hvad angår drift. Den tovbårne har dog en mere elegant løsning (hastighed og præcis stop ved platform).

Døråbningen kan blive 700 mm med foldedør svarende til at en ”normal” kørestol kan passere. Arealet i elevatoren bliver ca 1 m2 (2-3 personer). Dette gælder også i opgang 32, hvor adgangsforholdene er anderledes.

Støjniveauet i drift er 42 db (svarer til opvaskemaskine, gang på trapper) – støj i forbindelse med døråbning er ikke angivet. Vurderingen var, at elevatorskakten ikke vil bidrage hverken positivt eller negativt til de allerede lydhårde opgange.

Etableringen vil strække sig over 6-8 uger/opgang. Evt. arbejdes i to opgange samtidig.

Det kan blive nødvendigt at støbe et særskilt fundament. Der er til gengæld fin højde på 3. sal til selve motordelen mv.

Elevatorerne produceres af et nordspansk familiefirma.

Ad. 3

Der er indhentet tilbud fra MINELEVATOR: 6.843.750 inkl. moms. En løsning som svarer til den tovbårne fra ALTAN.

Der indhentes tilbud fra ALTAN.dk. ALTAN-repræsentanten oplyste, at driftsomkostningerne er i størrelsesordenen 7.500 kr/år/elevator fordelt med 1000 kr/år til nødopkaldsservice og 1000 kr til el og 5.500 kr til fire årlige tilsyn.

Tre års garanti på teknikdelen. Forventet levetid 50 år med 1-2 udskiftninger af motor, kabler o.lign.

Ad 4i

Det foreslås undersøgt, om der er mulighed for at afvige fra vedtægterne i enkeltprojekter hvad angår fordelingstal. En alternativ fordelingsnøgle kunne baseres på etage og lejlighedsstørrelse.

Ad. 4ii

Der indhentes valuar/ejendomsmægler-vurdering af forventet værdistigning. Minimum to skriftlige vurderinger skal foreligge til generalforsamlingen.

Ad. 5

Der er flere forslag til løsninger, så der kan skaffes adgang for kørestole. Det blev besluttet at foreslå en to-trins-løsning:

 1. Etablering af elevatorer.
 2. Etablering af adgangsforhold.